Dyfodol Tai

Mae Dyfodol Tai yn rhaglen fydd yn rhedeg am y 18 mis nesaf. Y canlyniad a ddymunir ar gyfer y rhaglen yw datblygu gwasanaeth, cynnyrch neu ddull gweithredu newydd fydd yn helpu i ddatrys her sy'n ein wynebu yn y sector.

Caiff y gwaith ei redeg mewn cysylltiad gyda'r Ffederasiwn Tai Cenedlaethol (NHF), Ffederasiwn Cymdeithasau Tai yr Alban a Ffederasiwn Cymdeithasau Tai Gogledd Iwerddon.

Gan weithio gyda'r arbenigwyr arloesedd ?Whatif!, rydym eisiau i bob cymdeithas tai yng Nghymru fanteisio o gydweithio ar raddfa sector-gyfan i fynd i'r afael â'r heriau a rannwn.

Caiff y gwaith ei gynnal yn y camau dilynol:

 • Canfod ein her sector mawr: gwahoddwyd staff a thenantiaid o gymdeithasau tai ledled Cymru i rannu’r hyn a gredant yw eu prif heriau a rhwystrau.
 • Caiff yr heriau eu hadolygu gan grŵp llywio Cymru fydd wedyn yn penderfynu ar beth mae angen i ni ganolbwyntio arno.
 • Casglu dirnadaeth: unwaith rydym wedi adnabod beth yw'r prif heriau, gofynnir i bobl o gymdeithasau tai a thu allan i'r sector sydd â gwybodaeth ar y mater i rannu dirnadaeth bellach.
 • Tŷ Gwydr: wedyn caiff pump o bobl sy'n gweithio i gymdeithasau tai yng Nghymru secondiad ar raglen 16 wythnos i geisio canfod datrysiad i'r broblem.
 • Datblygu'r syniad: unwaith y cafodd y syniad ei greu, bydd y tîm wedyn yn gweithio gyda rhwydwaith cefnogi i benderfynu p'un ai a sut i symud ymlaen gyda'r syniad.

Dyma'r cynllun ar y cyd mwyaf erioed gan ein sector a byddwn hefyd yn manteisio o weithio gyda thimau o bob rhan o Loegr a'r Alban.

Byddwn yn bwrw iddi yn syth yn 2020 gyda'r rhaglen yma a rydym eich angen CHI!

Gweld yr amserlen

Golwg yn ôl ar y gweithdy Adnabod Her

Labordai Dirnadaeth

Gweld Grŵp Llywio Cymru

Y straeon tu ôl i Dyfodol Tai

Arloesedd: Ffordd O Wneud Gwahaniaeth Go Iawn I Fywydau Pobl?

Sharon Crockett yw Cyfarwyddwr Arloesedd a Diwylliant Cartrefi Melin, ac mae’n rhan o Weithgor Arloesedd a drefnwyd gan Cartrefi Cymunedol Cymrufydd yn dynodi’r heriau sy’n wynebu pobl a chymunedau yng Nghymru, ac ynedrych ar y syniadau sydd gan y sector tai i fynd i’r afael â’r heriau hynny.

ADNABOD

Cyfnod Adnabod: Ionawr - Chwefror 2020

Adnabod yr her

Yn ystod y cyfnod hwn, fe wnaethom wahodd staff a thenantiaid cymdeithasau tai ledled Cymru i edrych ar y maes eang a ddaw’n ffocws ar gyfer y rhaglen yng Nghymru. Fe wnaethom ymgysylltu gyda 117 o bobl o 94% o’n aelodau mewn 8 gweithdy. Cawsom hefyd 39 cyfraniad ar-lein.

Grŵp Llywio Cymru

Cafodd Grŵp Llywio Cymru ei ddewis ac mae’r ceisiadau nawr wedi cau. Diben y Grŵp Llywio yw goruchwylio rhaglen Dyfodol Tai yng Nghymru wrth iddo ddatblygu. Ar bob cam bydd gan y Grŵp Llywio Cymru gyfrifoldebau penodol  am wneud penderfyniadau a byddant yn gweithredu fel hyrwyddwyr ar gyfer y rhaglen, gan fod â rôl hanfodol yn ei llwyddiant.

 

Meini Prawf ar gyfer Heriau

Mae'n rhaid i'r heriau a ddynodir ddiwallu'r meini prawf dilynol:

 • effeithio ar nifer sylweddol o bobl
 • cael effaith sylweddol ar y rhai yr effeithir arnynt
 • bod â her sy'n debygol o gynyddu yn y dyfodol os na weithredir nawr

Drwy'r rhaglen, bydd cymdeithasau yn cydweithio ar heriau a gaiff eu rhannu. Fel canlyniad, rydym yn edrych am feysydd problem sydd:

 • angen cydweithio ac na all un gymdeithas eu datrys ar ei phen ei hun

Rydym eisiau defnyddio adnoddau ac arbenigedd ar y cyd y sector y ddatrys problemau a gaiff eu rhannu. Fel canlyniad rydym yn edrych am feysydd problem sydd:

 • cyfeirio at fusnes craidd cymdeithasau tai

Ni fydd o bwys os yw ein maes her yr un fath â rhanbarth yn Lloegr.

Chwefror
2020

Gweithdai Adnabod Her

Mae’r gweithdai Adnabod Her drosodd erbyn hyn! Cynhaliwyd nifer o sesiynau ym mhob rhan o Gymru er mwyn cyrraedd craidd y problemau sy’n wynebu’r sector tai. Cafwyd gwybodaeth wych gan staff cymdeithasau tai a thenantiaid ar draws y wlad. Yn ychwanegol, mae arolwg Cartrefi’r Dyfodol wedi cau a chaiff y canlyniadau eu coladu gyda deilliannau’r gweithdai.

Nawr, bydd y Grŵp Llywio yn mynd â’r canfyddiadau o’r gweithdai a’r arolwg ac yn cydweithio i benderfynu ar yr her y byddwn yn ei hwynebu yng Nghymru.

Bydd fideos a lluniau o’r sesiynau ar gael yma yn y dyfodol agos.

Welsh Steering Group for Housing Futures

Mawrth
2020

Gwneud cais am y Tŷ Gwydr

Mae'r ceisiadau ar gyfer y cyfnod Tŷ Gwydr yn agor ym Mawrth 25. Caiff yr holl wybodaeth rydych ei angen ei chyhoeddi ym mis Chwefror.

Cofrestrwch eich diddordeb i dderbyn diweddariadau. Cadwch eich llygaid ar agor!

DIRNADAETH

Cyfnod Dirnadaeth: Ebrill - Mehefin 2020

Gwneud y gwaith ditectif

Yr allwedd i arloesedd gwych yw syrthio mewn cariad gyda'r problem. Felly bydd y cyfnod hwn yn canolbwyntio ar gasglu llawer o ddirnadaeth am y broblem a amlygir yn y cyfnod Adnabod. Yn ystod y cyfnod Dirnadaeth, bydd staff, tenantiaid a rhanddeiliaid ehangach o tu allan i'r sector yn datblygu dealltwriaeth ddofn o'r maes problem yn ogystal â dysgu sgiliau arloesi allweddol. Bydd y ddirnadaeth a gesglir yn helpu i fireinio'r maes problem ac yn dod yn adnodd hanfodol ar gyfer rhan nesaf y rhaglen: y cyfnod Syniadau.

Insight Labs

SYNIADAU

Cyfnod Syniadau: Mehefin 2020

Paratoi'r sylfeini

Gan ddefnyddio'r holl ddirnadaeth a gasglwyd yn y cam blaenorol, bydd y cyfnod Syniadau yn dod â staff cymdeithasau tai ar draws Prydain ynghyd am gwrs carlam ar sut i arloesi drwy weithio ar eu her strategol.

Wedi'i hwyluso gan ?WhatIf! Innovation, bydd yr 'hacathon' tridiau hwn yn gweld y rhai sy'n cymryd rhan yn trochi yn y maes her maent yn ceisio ei datrys, ysgogi syniad newydd, adeiladu prototeip ac yna'i gyflwyno i banel arddull Dragon's Den.

Mae hwn yn gyfle datblygu staff gwych ynddo'i hun ac mae hefyd yn gylch dethol terfynol cyfnod nesaf y broses arloesedd.

DEORI

Cyfnod Deori: Y Tŷ Gwydr
Medi - Rhagfyr 2020

Bydd y cyfnod hwn yn datblygu cynnyrch, gwasanaeth neu ddull gweithredu newydd sy'n mynd i'r afael â'r her a ddynodwyd yn y camau cynharach.

Byddwn yn gwneud hyn drwy gael tîm wedi'i ffurfio o staff cymdeithasau tai ar draws Cymru yn dysgu arloesi drwy wneud yn ystod rhaglen 16-wythnos lawn-amser y Tŷ Gwydr. Bydd pencadlys y Tŷ Gwydr yn swyddfa CHC yng Nghaerdydd. Er mai yng Ngherdydd y bydd y pencadlys, bydd y tîm yn gweithio'n hyblyg a bydd yn weladwy ar draws Cymru.

Bydd y gweithgaredd yn ystod y Tŷ Gwydr yn cynnwys:

 • Gwersyll arloesedd - gweithdy preswyl tridiau lle bydd y sawl sy'n cymryd rhan yn dysgu'r broses arloesi yn fanylach.
 • Colyn a dyfalbarhau - tri chyfarfod gyda ?WhatIf! Innovation i roi cefnogaeth a help i ddatblygu'r syniad.
 • Cyfarfodydd grŵp llywio - tri chyfarfod gyda Grŵp Llywio Cymru. Bydd y cyfarfodydd yn gyfle i aelodau'r grŵp llywio i fewnbynnu i'r syniadau a ddatblygwyd gan y tîm.
 • Cyfarfod hanner ffordd - gweithdy undydd yn dod â'r holl dimau ynghyd i ddatrys ar y cyd yr heriau sy'n eu hwynebu. Cynlluniwyd y gweithdy i hybu'r prosesau syniadau ar bwynt hollbwysig yn eu datblygiad.
 • Dosbarth meistr cynnig - gweithdy deuddydd lle bydd timau'n dysgu sut i greu a chyflwyno cynnig llwyddiant. Byddant yn mireinio eu sgiliau cyflwyno cyn digwyddiad lle bydd y timau'n cyflwyno eu cysyniadau i'r sector.
 • Graddio o'r Tŷ Gwydr - digwyddiad un-dydd lle bydd prif weithredwyr y cymdeithasau sy'n cymryd rhan yn clywed sut i ymwreiddio diwylliant arloesi yn eu sefydliadau. Dilynir hyn gan ddathliad o ymgyfraniad y cyfranogwyr yn y rhaglen hyd yma.

EFFAITH

Cyfnod Argraff: Cefnogi syniadau i lwyddo: Rhagfyr 2020 ymlaen

Bydd y cyfnod hwn o waith yn cefnogi'r tîm i benderfynu p'un ai a sut i symud ymlaen gyda'r syniad a ddatblygwyd drwy'r Tŷ Gwydr.

Bydd y cyfnod hwn hefyd yn sefydlu rhwydwaith i gefnogi cymdeithasau i rannu gwersi o'r rhaglen, yn cynnwys y rhwystrau i arloesedd, a sut i fynd â gwersi yn ôl i sefydliadau unigol.

Alcemi Case Studies

Housing Futures
True Innovation: The One Thing We Haven’t Tried Yet?

True Innovation: The One Thing We Haven’t Tried Yet?

Jamie Smith is Director of Research and Innovation at Hafod, and is part of an Innovation Working Group put together by Community Housing Cymru that will be identifying the challenges facing people and communities in Wales, and looking at the ideas the housing sector has to tackle those challenges.

Housing Futures
Innovation: A way of truly making a difference to people’s lives

Innovation: A way of truly making a difference to people’s lives

Sharon Crockett is Director of Innovation and Culture at Melin, and is part of an Innovation Working Group put together by Community Housing Cymru that will be identifying the challenges facing people and communities in Wales, and looking at the ideas the housing sector has to tackle those challenges.

Housing Futures
Making Sense of the Pandemic

Making Sense of the Pandemic

Community Housing Cymru is part of the Live Learning Partnership, a collaboration of 10 organisations using Sensemaker to try to make sense of the impact of the pandemic on our colleagues and our organisations.

Last week we published the analysis of the stories gathered up until the end of January 2021.

The data was analysed by Janine Dube, Linc Cymru, Michael Hughes, Monmouthshire Housing, Chris Jowitt, Melin Homes, Bennett McVeigh, Newydd Housing, and Robert Needham, Family Housing along with Michael Muthukrishna from the London School of Economics.

Janine, Business Partner – Data and Business Intelligence at Linc looks at the findings for us

Cofrestrwch eich diddordeb i dderbyn diweddariadau

Dewis Iaith