alcemi-white-WEB-RGB

Arloesedd

Yn gynharach eleni, fel rhan o’n rhaglen Alcemi, e wnaethom lansio ‘Dyfodol Tai’, rhaglen gyda’r Ffederasiwn Tai Cenedlaethol a Ffederasiwn Cymdeithasau Tai yr Alban gyda chefnogaeth yr arbenigwyr arloesedd !Whatif?.

Y nod oedd cydweithio ac arloesi ar heriau cyffredin a ddynodwyd drwy weithdai a gynhaliwyd ledled Cymru.

Roeddem wedi gwneud cynnydd.

Roeddem wedi cysylltu gyda mwy na 100 o staff a thenantiaid o bob rhan o Gymru i ddynodi’r problemau systemig mawr oedd yn rhwystr i sicrhau ein gweledigaeth o Gymru lle mae cartref da yn hawl sylfaenol i bawb.

Ac roeddem wedi sefydlu grŵp llywio i ddewis un her gyffredin i fynd â hi drwy’r broses arloesi gyda ?Whatif! fel rhan o’r rhaglen.

Yna fe darodd Pandemig Covid 19.

Tra bod y rhaglen Dyfodol Tai wedi’i hoedi, dangosodd sgyrsiau gyda’r sector fod y maes hwn o waith yn awr yn bwysicach nac erioed.

Rydym hefyd wedi gweld cydweithio ar raddfa enfawr ers dechrau’r pandemig gydag aelodau yn gyson yn canfod ffyrdd newydd o weithio i barhau i ddarparu gwasanaethau i denantiaid.

Buom yn gweithio’n galed tu ôl i’r llenni i ddatblygu rhaglen newydd sy’n cyflawni’r amcanion gwreiddiol, fydd yn gweld CHC yn chwarae rôl hwyluso a hefyd alluogi i gynyddu capasiti a meithrin diwylliant o gydweithredu ac arloesi i wneud pethau’n wahanol.

Mae rhan o’r rhaglen yn cynnwys peilota proses arloesi gyda Simply Do Ideas.

Darllenwch fwy yma