Her Arweiniad Sefydliadol

A oes gennych her sefydliadol yr hoffech gymorth allanol i’w datrys? Ydych chi eisiau i’r broses o ganfod y datrysiad fod yn dryloyw, gan roi llais i staff ar draws eich sefydliad yn yr hyn y gallai’r datrysiad fod.

Fel rhan o’n cynllun peilot arloesedd byddwn yn cefnogi un aelod gyda her gwella mewnol drwy gydol Mehefin a Gorffennaf.

Caiff eich sefydliad ei gefnogi i:

 1. DDIFFINIO’N GLIR beth yw’r her sefydliadol a’i rhannu gyda’ch staff mewn gofod digidol, diogel
 2. CASGLU SYNIADAU a gafodd eu creu gan eich gweithwyr cyflogedig gyda ffocws ar ddatrysiad
 3. RHEOLI SYNIADAU i effaith drwy broses dryloyw, yn gyflym ac yn rhwyddach

Manteision cymryd rhan:

 • Gostwng yr amser, cost a’r risg yn gysylltiedig gyda datrys eich her drwy ddefnyddio’r broses arloesedd i ddynodi newidiadau syml neu’r ‘syniad mawr’
 • Rhoi llais i bob gweithiwr cyflogedig i helpu datrys eich her
 • Rhoi cyfle datblygu gwerth uchel ar gyfer staff, gyda chefnogaeth lawn gan dîm Alcemi CHC ac arbenigwyr rheoli arloesedd Simply Do Ideas

Rydym yn edrych am sefydliadau sy’n agored ac ymroddedig i roi cynnig ar bethau newydd ac a fyddai’n cynnwys staff ar draws eich sefydliad. Os ydych yn llwyddiannus, bydd tîm Alcemi CHC yn eich cefnogi i fynd drwy’r broses. Byddwn yn rhannu dulliau a thechnegau gyda chi, ynghyd â rhoi mynediad am ddim i’ch sefydliad i borth arloesedd Simply Do fel rhan o’r broses.

Felly, beth nesaf?

I gael eich ystyried ar gyfer y cyfle cyffrous hwn, mae’n rhaid i gynrychiolydd o’ch sefydliad:

Os cewch eich dewis, bydd angen i’ch sefydliad:

 • Cynnal gweithdy Her Hacio a gefnogir gan dîm Alcemi CHC a Simply Do Ideas (tua 60 munud) ar 7, 8 neu 10 Mehefin 2021. Dylai’r rhai sy’n mynychu gynnwys cynrychiolydd o’ch uwch dîm arweinyddiaeth, cyfathrebu, technoleg gwybodaeth, cyllid a thîm(au) gwasanaeth (lle’n berthnasol).
 • Cefnogi ymgysylltu ar draws y sefydliad drwy gydol cylch oes yr her (tua 4 wythnos)
 • Enwebu cydweithiwr fel eich Hyrwyddwr Arloesedd a all:
  • Ddyrannu tua 2 awr yr wythnos am 6 wythnos i reoli’r her
  • Gweithredu fel y pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer tîm Arloesedd Alcemi CHC

Beth yw hyrwyddwr arloesedd?

Fel arfer mae gan hyrwyddwr arloesedd:

 • Sgiliau digidol da, gyda’r gallu i gefnogi eraill
 • Angerdd a cymhelliant i gyflenwi newid cadarnhaol
 • Sgiliau cyfathrebu da, yn sgiliau wyneb-i-wyneb ac ysgrifenedig, yn cynnwys gyda unigolion ar bob lefel o’ch sefydliad
 • Diddordeb cryf mewn syniadau, arloesedd a/neu technoleg

Sut fydd tîm Alcemi CHC yn penderfynu pa sefydliad i’w gefnogi?

Ar ôl i chi gyflwyno eich Datganiad Diddordeb byddwn yn eich gwahodd i lenwi Gwiriad Iechyd Arloesedd ar-lein byr a ddefnyddir i gefnogi’r broses ddethol.

Bydd hefyd angen i’r sefydliad a ddewisir i gyflawni’r meini prawf dilynol:

 • Parod i weithio ar her sy’n cyfeirio at fusnes creiddiol cymdeithasau tai
 • Parod i rannu eich profiad a’ch datrysiad gyda chydweithwyr ar draws y sector
 • Ar gael i gynnal, mynychu a chymryd rhan lawn yn yr Hac Heriau ar 7, 8 neu 10 Mehefin 2021
 • Rhoi’r ymrwymiadau amser yn ystod cylch oes yr her
 • Dynodi ‘Hyrwyddwr Arloesedd’ sy’n diwallu’r meini prawf

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â hayley-macnamara@chcymru.org.uk