Peilot Arloesedd

Mae paratoi aelodau ar gyfer y dyfodol yn thema allweddol yn ein Cynllun Corfforaethol.

Cynlluniwyd ein cynllun peilot arloesedd deuddeg mis i wneud yn union hynny gyda’r prif amcanion dilynol:

 • Meithrin gallu arloesedd o fewn y sector
 • Cefnogi cydweithredu ar heriau a gaiff eu rhannu

Bydd y cynllun peilot yn treialu proses arloesi a chaiff ei gefnogi gan ein partneriaid cyflenwi  Simply Do Ideas ac Element

Heriau Cyhoeddus – Materion Systemig

Yn ystod y cynllun peilot arloesedd byddwn yn cynnal dwy her gyhoeddus – lle bydd y sector yn dewis dau fater systemig ac yn defnyddio proses arloesi, dewis darn bach o’r broblem, rhoi goleuni arni drwy ddirnadaeth, edrych yn eang am syniadau a datblygu arbrawf bach a hylaw i brofi o fewn y sector.

Caiff pob her ei harwain gan weithgor yn cynnwys aelodau. Byddant yn cael eu cefnogi’n llawn drwy gydol y cyfan gan ein partneriaid cyflenwi.

Bydd y cymorth yn cynnwys gwersylloedd ymarferol rhyngweithiol, hyfforddi a pecynnau cymorth ymarferol y gellir hefyd eu defnyddio y tu allan i’r her arloesi.

Her Sefydliadol:

Bydd y cynllun peilot hefyd yn profi’r broses arloesedd gydag aelod drwy eu cefnogi gyda her gwella mewnol.

Byddir yn edrych yn eang am ddatrysiadau o’r her o tu mewn y sefydliad mewn ffordd agored a thryloyw, gan roi llais i staff yn yr hyn y gallai’r datrysiad fod.

I gael mwy o wybodaeth ar ein cynllun peilot arloesedd cysylltwch â edwina-ohart@chcymru.org.uk.

Gorffennaf
2020

Dynodi Her

 • 117 o staff cymdeithasau tai a thenantiaid yn cymryd rhan
 • 23 her wedi’u dynodi a gafodd eu hadolygu a’u mireinio yn 5 thema eang

Awst
2020

Haciau Her

 • 120 o bobl, 78 o staff cymdeithasau tai a 42 cynrychiolydd o sefydliadau allanol
 • Rhannu dirnadaeth a gwybodaeth i ddeall y 5  thema eang yn llawn 

Hydref
2020

Her Gyhoeddus 1 – Dewis Her Eang

 • Dewisodd y Grŵp Llywio ‘Uno’r Dotiau rhwng Iechyd, Tai a Gofal Cymdeithasol’ fel yr her fras i fod yn ffocws yr her gyhoeddus gyntaf. 

Tachwedd
/
Rhagfyr
2020

Her Gyhoeddus 1 – Mireinio’r Her

 • Mireiniodd y gweithgor yr her i ‘Sut ydym yn atal iechyd meddwl pobl ifanc 14-18 oed rhag gwaethygu?’
 • Cytunwyd ar fanyleb yr her yn barod i edrych yn eang am syniadau gan y cyhoedd

Ionawr
/
Chwefror
2021

Her Gyhoeddus 1 – Edrych yn Eang am Syniadau

 • Roedd yr her yn gyhoeddus ar ein porth arloesedd am 31 diwrnod
 • 2556 edrychiad ar y dudalen her
 • 93 o ddefnyddwyr newydd wedi cofrestru ar y porth
 • 29 syniad newydd wedi eu cyflwyno
 • 172 o sylwadau ar y materion hyn

Mawrth
2021

Her Gyhoeddus 1 – Lansio’r Gweithgor

 • Y gwaith go iawn yn dechrau
 • Sesiynau ar ffyrdd o feddwl a mathau o ymddygiad
 • Cytuno ar siarter y tîm 
 • Cyflwyno dulliau fel DNA Syniadau a Sylwi ar y Sêr

Ebrill
2021

Her Gyhoeddus 1 – Y Gwersyll Cyntaf: Dirnadaeth

 • Mae tri rhan i’r gwersyll: damcaniaeth, rhoi damcaniaeth ar waith a chlinig ymarferol.

Mai
2021

Her Gyhoeddus 1 – Yr Ail Wersyll: Mireinio Datrysiad ac Arbrofi

 • Mae tri rhan i’r gwersyll: damcaniaeth, rhoi damcaniaeth ar waith a chlinig ymarferol.

Her Sefydliadol – Digwyddiad Gwybodaeth

 • Ar gyfer aelodau sydd â ddiddordeb mewn gwneud cais am gymorth gyda her fewnol
 • Agor Datganiadau Diddordeb gyda ffenestr o ddwy wythnos i wneud cais

Mehefin
2021

Her Gyhoeddus 1 – Y Trydydd Gwersyll: Achos dros weithredu a Naratif Effaith

 • Mae tri rhan i’r gwersyll: damcaniaeth, rhoi damcaniaeth ar waith a chlinig ymarferol. 

Dechrau’r Her Sefydliadol

 • Hac Heriau i ddeall y broblem yn llawn
 • Tîm cymdeithasau tai yn gweithio gyda thîm Alcemi a Simply Do Ideas i gyflenwi deilliannau’r her.

Gorffennaf
2021

Her Gyhoeddus 1 yn gorffen

 • Gwerthuso’r broses a rhannu’r gwersi

Her Sefydliadol yn arwain

 • Gwerthuso’r broses a rhannu’r gwersi

Medi
2021

Her Gyhoeddus 2 yn dechrau

Cofrestrwch eich diddordeb i dderbyn y newyddion diweddaraf a chymryd rhan!

Cael y newyddion diweddaraf am…

Dewis Iaith

Drwy gyflwyno'r ffurflen hon, rydych yn cytuno i'r telerau a nodir yn ein Polisi Preifatrwydd.