Peilot Arloesedd

Allwedd arloesi yw deall yn llawn y broblem rydych yn ceisio ei datrys.olve. 

Nid oeddem yn dechrau gyda dalen wag o bapur.

Fe wnaethom adeiladu ar y gwaith a wnaed fel rhan o raglen Dyfodol Tai i ddynodi’r heriau systemig mawr sy’n ein wynebu drwy redeg 15 Hac Heriau i ailedrych arnynt drwy lens COVID-19.

Roedd rhai o’r heriau yn parhau fel yr oeddent, cafodd rhai eu cynyddu a daeth rhai newydd i’r wyneb fel canlyniad i’r pandemig.

Mynychodd 120 o bobl yr Haciau, 78 o blith yr aelodau a 42 o sefydliadau allanol a oedd yn wirioneddol fanteisiol i ddeall yr her o wahanol safbwyntiau.

Ar ddiwedd y broses roeddem wedi dynodi 5 maes her allweddol i’w hymchwilio ymhellach, sef:

  • Uno’r dotiau rhwng Iechyd a Thai
  • Dod â digartrefedd i ben
  • Cymunedau cysylltiedig a chydnerth
  • Adferiad economaidd, a
  • Datgarboneiddio – Gwneud ein cartrefi yn fwy effeithiol o ran ynni.

Drwy broses ryngweithiol o gyfranogiad cynulleidfa a sesiwn gyda’r grŵp llywio a sefydlwyd i ddewis y maes her ar gyfer y rhaglen wreiddiol, rydym wedi llunio map ffordd sy’n dechrau gyda maes her ‘uno’r dotiau rhwng tai ac iechyd’ i gam nesaf y broses.

Er bod rhai o’r trafodaethau yn ymwneud â phroblemau strwythurol sydd angen newid polisi a chyllid (caiff hyn ei gyfarch fel rhan o Alcemi:Dylanwadu ar gyfer dyfodol gwell), roedd sgyrsiau eraill yn canolbwyntio ar yr hyn mae gennym ddylanwad drosto.

Hyn fydd y ffocws ar yr her a sefydlwyd gweithgor bach i gynnal y cynllun peilot. Bydd mwy o fanylion yn dilyn yn y dyfodol agos.

Beth nesaf?

Check out the timeline below.

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â edwina-ohart@chcymru.org.uk

Tachwedd
/
Rhagfyr

Gweithgor:

  • Mireinio’r her
  • Gosod manyleb yr her

Ionawr
2021

Gweithgor:

Lansio her i’r cyhoedd ar gyfer datrysiadau.

Chwefror

Gweithgor/Grŵp Llywio:

Rhestr fer a chymhwyster – pa syniadau fyddwn i’n dod â nhw ymlaen?

Chwefror
/
Mawrth

Gweithgor/Grŵp Llywio:

Llwybr cynnydd – camau i brofi syniadau

Cofrestrwch eich diddordeb i dderbyn y newyddion diweddaraf a chymryd rhan!

Cael y newyddion diweddaraf am…

Dewis Iaith

Drwy gyflwyno'r ffurflen hon, rydych yn cytuno i'r telerau a nodir yn ein Polisi Preifatrwydd.