Cwestiynau Cyffredin

Dyma rai cwestiynau cyffredin am y rhaglen Dyfodol Tai. Cliciwch y cwestiynau islaw i weld yr atebion.


+ Beth yw diben y rhaglen Dyfodol Tai?

Nod y rhaglen yw meithrin capasiti arloesi o fewn y sector yng Nghymru a chydweithio gydag unigolion ar draws Prydain i lunio datrysiadau ymarferol i rai heriau mawr.

Mae pump cam neilltuol yn y rhaglen yn cynnwys: adnabod yr her, casglu dirnadaeth, meddwl am syniadau, rhoi'r syniadau hynny drwy'r broses arloesedd yn Nhŷ Gwydr Cymru ac yn olaf eu troi yn ddatrysiadau hyfyw, y gellir addasu eu maint.

+ Pwy sy'n arwain y rhaglen Dyfodol Tai yng Nghymru?

Caiff y tîm ei arwain gan Edwina O’Hart, Rhian Robinson, a Hayley MacNamara dan oruchwyliaeth Uwch Grŵp Rheoli CHC.

Bydd Grŵp Llywio yn cynnwys cynrychiolwyr uwch hefyd yn cefnogi gwaith y rhaglen. Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth.

+ A all tenantiaid cymryd rhan?

Rydym yn annog tenantiaid i ymuno â'r gweithdai adnabod heriau a'r grŵp llywio.

I ymuno â'r gweithdai adnabod her, rydym yn gofyn i denantiaid gysylltu gyda'u cymdeithas tai fydd yn archebu lle iddynt (mae nifer y lleoedd yn gyfyngedig). Mae mwy o fanylion ar ddyddiadau'r gweithdai ar gael yma.

Caiff tenantiaid hefyd eu hannog i lenwi'r arolwg yma.

Mae mwy o fanylion ar y grŵpo llywio ar gael yma.

+ Beth yw diben Grŵp Llywio Cymru?

Cael trosolwg o raglen Dyfodol Tai yng Nghymru wrth iddi ddatblygu. Ar bob cam bydd gan y grŵp llywio gyfrifoldebau penodol am wneud penderfyniadau a bydd yn gweithredu fel hyrwyddwyr ar gyfer y rhaglen, gan fod â rôl hollbwysig yn ei llwyddiant.

Bydd pob cyfarfod o'r grŵp llywio yn rhoi dirnadaeth unigryw ar y broses arloesi. Bydd cyfarfodydd yn golygu fod angen i'r sawl sy'n mynychu ddefnyddio dyfeisiau, cynghorion a thechnegau sydd eu hangen ar gyfer arloesedd gwych.

+ Pwy sy'n gymwys i ymuno â Grŵp Llywio Cymru?

Dylai'r rôl gael ei chymryd gan gynrychiolydd uwch sefydliadau sy'n aelodau (Prif Swyddog Gweithredol, Cadeirydd neu aelod o'r tîm arwain). Rydym hefyd yn edrych am denant gynrychiolwyr i ymuno â Grŵp Llywio Cymru.

O fis Ebrill ymlaen gallai'r grŵp ehangu gan y gellir gwahodd cymdeithasau gyda pherson ar y Tŷ Gwydr i ymuno. Gallwn hefyd wahodd sefydliadau allanol i ymuno â Grŵp Llywio Cymru yn seiliedig ar yr her a ddynodir ar gyfer y Tŷ Gwydr.

+ Pa her fydd Cymru'n canolbwyntio arni?

Mae angen i'r broblem y canolbwyntiwn arni gyflawni meini prawf neilltuol. Dylai ei datrys gael argraff fawr a rydym angen eich help i ddynodi'r broblem y canolbwyntiwn arni.

Dywedwch eich barn drwy'r arolwg yma neu archebu lle yn un o'n sesiynau Adnabod Her a gynhelir ledled Cymru ym mis Chwefror.

Bydd Grŵp Llywio Cymru wedyn yn mynd â'r holl wybodaeth yma a'i chrynhoi'n un broblem neilltuol i fynd â hi drwodd i gam nesaf y rhaglen.

I weld rhai enghreifftiau o'r hyn y gellir ei gyflawni, edrychwch ar ddeilliannau'r NHF o'u rhaglen flaenorol.

+ Beth yw'r Tŷ Gwydr?

Y Tŷ Gwydr yw'r enw ar gyfer cyfnod Deori rhaglen Dyfodol Tai. Bydd yn parhau am 16 wythnos a bydd ei bencadlys yn swyddfa CHC yng Nghaerdydd.

Bydd tîm bach o aelodau yn cydweithio i ganfod datrysiad arloesol i'r her a ddynododd yr aelodaeth. Er mai yng Nghaerdydd y bydd y pencadlys, bydd y tîm yn gweithio'n hyblyg a bydd yn weladwy ledled Cymru.

+ Sut gallaf wneud cais i ymuno â'r Tŷ Gwydr?

Bydd ceisiadau ar gyfer y Tŷ Gwydr yn agor ym mis Mawrth. Byddwch angen caniatâd i gael secondiad llawn-amser i dîm y Tŷ Gwydr am gyfnod o 16 wythnos. Cyhoeddir mwy o wybodaeth cyn gynted ag sydd modd.