Dylanwadu i adeiladu dyfodol gwell

Fedrwch chi wneud gwahaniaeth ac adeiladu Cymru well?

Mae gan gymdeithasau tai yng Nghymru weledigaeth fod cartref da yn hawl sylfaenol i bawb. Ond gwyddom fod rhwystrau sylweddol yn ein llesteirio rhag cyflawni’r weledigaeth honno. Mae gan y sector tai ran bwysig i’w chwarae ond ni allwn ei wneud ar ein pen ein hunain.

Drwy gydol Haf 2020, byddwn yn siarad gyda phob un ac unrhyw un sydd â rhan wrth ddatrys yr anawsterau mwyaf i gyflawni’r weledigaeth hon. Rydym eisiau dysgu, rhannu a, gyda’n gilydd, ddatblygu’r datrysiadau fydd yn gwneud gwahaniaeth.

Gwyddom nad yw’r heriau a wynebwn gyda’n gilydd yn rhai newydd a bod y pandemig a’r argyfwng economaidd wedi gwaethygu’r problemau hyn, yn ogystal â chreu rhai newydd. Fodd bynnag mae cyfle i gydweithio i ddatblygu datrysiadau, dylanwadu ac arloesi gyda’n gilydd i wneud y newidiadau rydym angen eu gweld.

 

Pam?

O fewn dim ond ychydig fisoedd, mae pandemig COVID-19 wedi newid y ffordd yr ydym yn byw, gweithio a chwarae. Cafodd pwysigrwydd cartref da ei ddangos ar raddfa fawr a chyhoeddus iawn yn ystod y cyfnod clo.

Mae risg bod effaith cyfunol argyfwng iechyd cyhoeddus ac economaidd yn ein cadw’n ôl yn hytrach nag yn ein hybu – gan waethygu annhegwch a thlodi. Dyma’r amser i ddefnyddio doethineb y dyrfa, yr ysbryd cydweithredu a welsom yn ystod y pandemig a chyfle etholiad i Senedd Cymru i wneud y newidiadau rydym angen eu gweld.

 

Y daith hyd yma

Nid ydym yn dechrau gyda dalen wag. Mae’r heriau mwyaf sy’n ein hwynebu ar y cyd yn hysbys iawn i ni.

Fel cymdeithasau tai, rydym wedi ymchwilio a thrafod ein gweledigaeth o Gymru lle mae cartref da yn hawl sylfaenol i bawb, gwneud cynnydd a thrafod yr heriau sydd ar ôl drwy ein rhaglen Dyfodol Tai yn gynharach eleni.

Ym mis Mehefin buom yn gweithio gyda 100 o gydweithwyr a thenantiaid cymdeithasau tai i ddynodi’r rhwystrau mwyaf sy’n dal i sefyll yn ein ffordd. Y pum her oedd yn sefyll allan yn fwy na dim arall oedd:

1. Adferiad economaidd – adeiladu lleoedd llewyrchus

2. Cymunedau cysylltiedig ac ariannol gadarn

3. Dod â digartrefedd i ben

4. Uno’r dotiau – iechyd, tai a gofal cymdeithasol

5. Newid Hinsawdd – gwneud ein cartrefi yn fwy effeithiol o ran ynni

Ym mis Gorffennaf, daeth dros 200 o gydweithwyr ar draws cymdeithasau tai, y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector ynghyd i rannu dirnadaeth a gwybodaeth am yr heriau. Fe wnaethom ofyn i’n hunain pa bŵer sydd gennym i drechu’r broblem a beth fydd yn ein helpu a’n llesteirio?

Gallwch weld crynodebau terfynol holl drafodaethau Hac Heriau yma. Bydd angen i chi fewngofnodi i lwyfan SimplyDo (neu gofrestru, os na wnaethoch hynny eisoes) i weld yr holl gynnwys. Gallwch wedyn ddefnyddio’r tagiau thema ar y chwith i hidlo’r syniadau yn gysylltiedig gyda phob un o’r haciau.

Beth sydd nesaf?

Dyma’r amser i gydweithio i ddynodi datrysiadau i’r heriau hyn a gwneud iddynt ddigwydd. Gwyddom nad yw’r problemau hyn yn rhai newydd ond mae’r argyfwng iechyd cyhoeddus ac economaidd cyfredol yn bygwth gwaethygu’r materion hyn, gan ein cadw’n ôl yn hytrach na’n hybu. Dyma’r amser i ddefnyddio doethineb y dyrfa, y cydweithredu a welsom ar draws sectorau yn ystod y pandemig a chyfle etholiad Senedd Cymru i wneud y newid rydym angen ei weld. 

Byddem wrth ein bodd pe medrech barhau i gydweithio gyda ni a phartneriaid eraill i ddynodi’r newidiadau rydym angen eu gweld i fynd i’r afael â’r materion hyn. Byddwn yn rhedeg pump gweithdy Gwneud y Newid ym mis Medi. Gallwch gofrestru yma:

● Cymunedau cysylltiedig ac ariannol gadarn – 7 Medi 14:30 - 16:00
Archebwch nawr am ddim

● Uno’r dotiau – iechyd, tai a gofal cymdeithasol – 8 Medi 15:00 - 17:00
Archebwch nawr am ddim

● Newid hinsawdd – gwneud ein cartrefi yn fwy effeithiol o ran ynni – 10 Medi 15:30 - 17:00
Archebwch nawr am ddim

● Adferiad economaidd – adeiladu lleoedd llewyrchus – 11 Medi 14:00 - 15:30
Archebwch nawr am ddim

● Dod â digartrefedd i ben – 16 Medi, 14:30-16:00
Archebwch nawr am ddim

Yr hyn sy’n glir o’n sgyrsiau yw fod rhai o’r datrysiadau i’r rhwystrau hyn i’w cael mewn polisi , cyllid a newid strwythurol ond dyma rai o’r pethau ymarferol y gallem eu datrys gyda’n gilydd os ydym yn cydweithio ac yn arloesi. Bydd y gwaith hwn yn rhoi gofod ar gyfer arloesi i ganfod y datrysiadau ymarferol hynny i drin yr heriau mwyaf sy’n ein hwynebu.

1

8
Gorffennaf

Adnabod Heriau Bras

Fe wnaethom gynnal 6 gweithdy rhyngweithiol gyda staff cymdeithasau tai, tenantiaid ac aelodau gwrdd i edrych ar werthoedd ein sector, adolygu ein huchelgeisiau i gyflawni ein gweledigaeth o ‘Cymru lle mae cartref da yn hawl sylfaenol i bawb’ ac i ddiweddaru’r heriau sy’n wynebu’r sector mewn byd yn dilyn covid.

Y pump her fawr a ddynodwyd gan y sector oedd:

1. Adferiad economaidd – Llunio lleoedd llewyrchus

2. Creu cymunedau cysylltiedig ac ariannol gadarn

3. Newid hinsawdd: Gwneud ein cartrefi yn fwy effeithol o ran ynni 

4. Dod â digartrefedd i ben

5. Integreiddio Iechyd – Cefnogi iechyd a llesiant

20
Gorffennaf

Lleoedd economaidd lewyrchus
Dydd Llun Awst 3, 11:30-1

Cymunedau cysylltiedig ac ariannol gadarn
Dydd Mawrth Awst 4, 2-3:30

Dod â digartrefedd i ben yng Nghymru
Dydd Mercher Awst 5, 2-3:30

Cefnogi iechyd a llesiant
Dydd Iau Awst 6, 10-11:30

Gwneud ein cartrefi’n fwy effeithiol o ran ynn
Dydd Gwener Awst 7, 2-3:30

Cyfathrebu her i’r sector

Fe wnaethom gyfathrebu’r her fawr i’r sector a gofyn iddynt gofrestru ar gyfer Haciau Her gyda thema, yn seiliedig ar eu diddordeb neu faes arbenigedd.

20
Gorffennaf

4
Awst

Dweud eich barn ar-lein

Buom yn cydweithio gyda Simply Do i gyd-ddatblygu syniadau am y 5 her.

Ewch draw i’n porth, gweld yr heriau, a rhoi eich barn ar y datrysiadau posibl.

3

7
Awst

Book your free place on the Challenge Hacks:

Economically vibrant places
Monday August 3, 11:30am-1pm

Connected and financially resilient communities
Tuesday August 4, 2pm-3:30pm

Ending homelessness in Wales
Wednesday August 5, 2pm-3:30pm

Joining the dots between health, care, and housing
Thursday August 6, 10am-11:30am

Making homes more energy efficient
Friday August 7, 2pm-3:30pm

Haciau Her

Ymunwch â ni am Hac 90 munud ar y thema sydd o fwyaf o ddiddordeb i chi i gael mwy o wybodaeth am yr her gyda’r sector a phartneriaid allanol. P’un ai ydych yn aelod o staff cymdeithas tai, tenant, yn arbenigwr yn y maes neu os oes gennych syniad sut y gallwn oresgyn yr her – mae eich gwybodaeth, profiad a dirnadaeth yn hanfodol i’n helpu i ddeall yr her yn llawn a llunio datrysiadau.