Due to the Coronavirus outbreak our planned programme for Housing Futures and Business Transformation will be postponed. However, if you are interested in helping create a better future for Wales post-Covid through collaboration and creative solutions, join in our Influencing to build a better future strand of Alcemi. Read more here.

Dylanwadu i adeiladu dyfodol gwell

Ydych chi eisiau cyfle i herio’r sefyllfa fel y mae a gweithio gyda chydweithwyr ac arbenigwyr yn y maes tai i lunio datrysiadau i adeiladu Cymru well?

 

Drwy gydol haf 2020 byddwn yn dechrau ar ddarn cyffrous o waith i ddangos sut y gall y sector tai cymdeithasol chwarae rôl bwysig wrth ailadeiladu a chreu Cymru well.

Byddwn yn gwahodd staff tai, tenantiaid ac arbenigwyr o wahanol feysydd ar draws Cymru i edrych ar yr heriau mwyaf sy’n wynebu ein sector, a’r wlad, ar hyn o bryd. Gyda’n gilydd gallwn sicrhau’r ddirnadaeth a’r syniadau sydd eu hangen i ddatblygu’r datrysiadau ar gyfer newid.

 

Pam?

 

O fewn ychydig fisoedd yn unig, mae pandemig COVID-19 wedi arwain at newid sylfaenol yn y ffordd yr ydym yn byw, gweithio a chwarae. Cafodd pwysigrwydd cartref da ei ddangos ar raddfa fawr a chyhoeddus iawn yn ystod y cyfnod cyfyngiadau symud.

Wrth i ni symud drwy’r cyfnod hwn o gythrwfl cymdeithasol ac economaidd, mae angen i ni weithio mewn ffordd wahanol. Rydym angen dealltwriaeth a gaiff ei rhannu gyda’r sector o’n huchelgais, gwerthoedd a’r problemau y ceisiwn eu datrys. Dyma ein cyfle ni i herio’r sefyllfa fel y mae a dangos gwerth ein sector cyn etholiadau 2021.

 

Nid ydym yn dechrau o’r dechrau

 

Y peth da yw nad ydym yn dechrau o ddalen wag o bapur, ond yn adeiladu ar flynyddoedd o waith a wnaethom eisoes i gyflawni ein gweledigaeth o Gymru lle mae cartref da yn hawl sylfaenol i bawb. our vision for a Wales where good housing is a basic right for all.

Fe wnaeth ein gwaith Dyfodol Tai yn gynharach eleni hefyd ein helpu i ddeall y problemau mwyaf sy’n ein hwynebu, ac yn bwysicaf oll i drafod sut y gallem eu datrys.

Rydym angen eich help

 

P’un ai ydych yn aelod o staff neu denant cymdeithas tai, mae eich gwybodaeth, profiad a throsolwg yn hanfodol i’n helpu i newid y patrwm a symud pethau ymlaen er gwell:

 

Holl staff a thenantiaid cymdeithasau tai

Dydd Mercher 1 Gorffennaf, 11yb–12:30yp - Llawn

Dydd Mercher 1 Gorffennaf, 2yb–3:30yp - Llawn

Dydd Iau 2 Gorffennaf, 12yb–1:30yp  - Llawn

Dydd Iau 2 Gorffennaf, 12yb–1:30yp - Cofrestrwch yma

 

Aelodau Bwrdd cymdeithasau tai

Dydd Gwener 3 Gorffennaf, 10yb–11:30yb – Cofrestrwch yma

 

Prif Weithredwyr, Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion a Bwrdd CHC

Dydd Gwener 3 Gorffennaf, 1yp –2:30ypLlawn