Dosbarthiadau Meistr Arweinyddiaeth 

Mewn cysylltiad â Cadenza ac fel rhan o Alcemi: Potensial Pobl, rydym yn cynnig cyfres o ddosbarthiadau meistr am ddim i gefnogi darpar arweinwyr.

O diddordeb? Darganfyddwch mwy yma

Pam?

Mae paratoi aelodau i fod yn barod ar gyfer y dyfodol yn flaenoriaeth allweddol yn ein cynllun corfforaethol. Fe wnaethom lansio ein rhaglen Alcemi i gefnogi’r maes gwaith hwn yn gynharach yn eleni.

Nod llinyn Potensial Pobl rhaglen Alcemi yw datblygu gweithlu’r dyfodol, a rydym yn hynod falch i gynnig y gyfres hon o ddosbarthiadau meistr arweinyddiaeth mewn partneriaeth gyda Cadenza.

Mae Cadenza yn angerddol am helpu sefydliadau sy’n gweithio yn y gofod gwasanaethau cyhoeddus. Un o’u nodau yw dynodi a chreu gofodau diogel a gaiff eu rhannu i arweinwyr ddod ynghyd i ymchwilio sut y gallant ar y cyd wasanaethu eu staff a’r cymunedau y gweithiant ynddynt yn well. 

Beth? 

Mae pedwar dosbarth meistr yn y gyfres a byddant yn helpu darpar arweinwyr i ddatblygu eu hymddygiad a’u syniadau am adeiladu gwell cysylltiadau a dylanwadu’n gadarnhaol ar agendâu a phobl – y tu mewn a hefyd y tu allan i’r sector tai. 

Byddant yn canolbwyntio ar:

 • Pwysigrwydd arweinyddiaeth gymhwysol, berthynol ac allblyg gyda ffocws ar wasanaeth cyhoeddus ehangach ar draws sefydliadau tai yng Nghymru
 • Sut i wella’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen i ddatblygu i fod yn arweinydd cynhwysol, perthynol ac allblyg

Pwy?

Mae gennym 15 le ar gael ac rydym yn annog ceisiadau gan ddarpar arweinwyr:

 • Adrodd yn uniongyrchol i rywun sydd fel arfer (ond nid yn unig) mewn rôl lefel Pennaeth Gwasanaeth/Cyfarwyddwr neu’r cyfwerth yn eich sefydliad
 • Anelu i fod mewn rôl uwch, swydd ar lefel Pennaeth Gwasanaeth neu Gyfarwyddwr o fewn y ddwy flynedd nesaf.
 • Ar hyn o bryd yn arwain tîm neu faes gwaith rheolaeth ganol, gan ddarparu cyfeiriad strategol gyda pheth arweiniad gan eu rheolwr llinell

Sut? 

 • Ar-lein drwy Zoom  
 • Hyd at 1.5 awr yr un
 • Cyfle ar gyfer trafodaethau cymheiriaid a dysgu rhwng gweithdai.
 • Gwerthusiad drwy gydol y cwrs

Pryd:

27 Ionawr 2021 – Yr Arweinydd Un Gwasanaeth Cyhoeddus

Deilliannau dysgu

 • Deall sbardunau ar gyfer/sut i adeiladu a diogelu gofod a gaiff ei rannu gydag arweinwyr ar draws y gwasanaeth cyhoeddus
 • Deall sut i symud o gydweithredu i gysylltu
 • Deall sut i hyrwyddo cydraddoldeb a grym dosbarthol ar draws agendâu a sefydliadau

24 Chwefror 2021 – Gwneud penderfyniadau yn canoli ar berthynas

Deilliannau dysgu

 • Deall hanes bras damcaniaeth arweinyddiaeth
 • Deall sut i hyrwyddo ymddygiad cymdeithiol
 • Deall sut olwg sydd ar wneud penderfyniadau yn canoli ar berthynas

24 Mawrth 2021  – Yr arweinydd ymwybodol ddiarwybod

Deilliannau dysgu

 • Deall rhagfarn ddiarwybod a sut mae rhagfarnau yn effeithio ar wneud penderfyniadau a diwylliant
 • Deall sut y gall bod yn fwy ymwybodol o ragfarn ddiarwybod effeithio ar empathi ac oblygiadau hynny ar gyfer arweinyddiaeth

21 Ebrill 2021 – Yr arweinydd cynhwysol

Deilliannau dysgu

 • Deall manteision allweddol arwain mewn modd cynhwysol
 • Deall ymddygiad sy’n hyrwyddo cynhwysiant
 • Llunio cynllun gweithredu i hyrwyddo arweinyddiaeth gynhwysol

Sut mae gwneud cais?

I wneud cais rydym angen i chi wneud dau beth:

Cofrestru drwy’r ffurflen ar-lein

A recordio fideo byr (dim mwy na 60 eiliad) yn amlinellu pam eich bod eisiau lle a sut y bwriadwch ddysgu yr hyn y gwnaethoch ei ddysgu – ar eich cyfer chi’ch hunan a hefyd eraill. Byddwch mor greadigol ag y dymunwch!

Rhannwch eich fideo gyda Julia-sorribes@chcymru.org.uk drwy https://wetransfer.com/ ar neu cyn y dyddiad cau o ganol-dydd 2 Rhagfyr 2020. Hysbysir ymgeiswyr llwyddiannus erbyn 11 Rhagfyr.

Pwy yw Cadenza?

Cenadaethau Cadenza yw ysbrydoli arweinwyr a dylanwadwyr o wahanol ddisgyblaethau i wella llesiant ar gyfer pob dinesydd drwy ymateb mewn modd creadigol ac ar y cyd i gymhlethdod – darllenwch fwy yma www.cadenzaonline.com

Mae ein tîm yn gweithio ar hyn o bryd gydag ystod o bartneriaid i gynllunio a chyflwyno rhaglenni arweinyddiaeth sy’n canolbwyntio ar agenda un gwasanaeth cyhoeddus. Mae ein cefndiroedd proffesiynol amrywiol (Gwasanaeth Iechyd Gwladol, Tai, Gofal Cymdeithasol, 3ydd Sector, Sector Preifat) yn ein helpu i lunio’r rhaglenni hyn i adlewyrchu’r agenda hwnnw.

Mae ein tîm yn cynnwys hyfforddwyr proffesiynol, arbenigwyr dysgu a datblygu ac arbenigwyr ymgysylltu/hwyluso.

Pam eu bod eisiau gweithio gyda’r sector?

Dywedodd Hugh Irwin o Cadenza: “Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at gynnig y dosbarthiadau meistr hyn. Mae’r sector tai yn gyforiog o dalent ac ewyllys da. Edrychwn ymlaen at helpu darpar arweinwyr i ddatblygu i fod yn arweinwyr ysbrydoledig ac allblyg y dyfodol sy’n ymroddedig i wella bywydau pobl Cymru drwy lunio perthynas newydd ac amrywiol gyda sectorau eraill”.